Regulamin przyjęcia do klasy VII

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię katechety/proboszcza.
Od 26.06.2020r. do 30.06.2020 r. do godziny 12.00  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.