Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej
na rok szkolny 2024/2025

Informacje o zapisach do klasy 2 – 5 szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 w sekretariacie szkoły lub w zakładce kandydat/Przyjęcie ucznia z innej szkoły/zmiana klasy https://salezjanie.com.pl/przyjecie-z-innej-szkoly-zmiana-klasy/


Regulamin rekrutacji do klasy 1 SP – pobierz

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej: (obowiązują podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.)

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia;
 3. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 4. oświadczenie w sprawie organizacji nauki religii;
 5. opinia księdza proboszcza lub katechety;
 6. opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy
  kandydat taki dokument posiada (dobrowolnie);
 7. oświadczenie rodzica samotnie wychowującego (jeżeli dotyczy);

Dokumenty składane po przyjęciu do szkoły:

 1. oświadczenie woli uczęszczania do szkoły;
 2. kwestionariusz osobowy ucznia;
 3. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 4. karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (tylko osoby, które zamierzają korzystać ze świetlicy);
 5. informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  (przedszkole ma obowiązek wydać informację do 30 kwietnia).

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (https://salezjanie.com.pl/klasy-1-3/).

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły zgodnie z terminarzem rekrutacji:

08.01.2024 r. – 22.03.2024 r. Składanie dokumentów wstępnych
09.04.2024 r. Rozmowa kwalifikacyjna
12.04.2024 r. godz. 10:00 Podanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12.04.2024 r. – 17.04.2024 Składanie oświadczeń woli wraz z kwestionariuszem osobowym
i oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej
06.05.2024 r. – 17.05.2024 r. Składanie informacji z przedszkola o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (przedszkole ma obowiązek wydać informacje do 30 kwietnia)
20.05.2024 r.  godz. 10:00 Podanie listy osób przyjętych i  nieprzyjętych
20.05.2024 r. – 29.05.2024 r. Rekrutacja uzupełniająca
23.05.2024 r. godz. 17:00 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klasy 1 szkoły podstawowej


Najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach odbywa się nauka w klasach 1-3 ?
W niektóre dni zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00, a w inne dni później np. o godz. 10:40. Należy jednak wspomnieć, że najpóźniej lekcje w klasach 1-3 kończą się o 15:15

Czy w szkole można zjeść obiad?
TAK. Obiady są dostarczane przez firmę kateringową. Aktualna cena obiadu na kolejny rok szkolny zostaje podana do wiadomości rodziców we wrześniu. Ponadto w szkole funkcjonuje sklepik, automat z przekąskami oraz bezpłatny dystrybutor zimnej, gazowanej oraz gorącej wody.
Czy dzieci posiadające alergie pokarmowe mogą zamawiać obiady?
TAK. Dla dzieci posiadających specjalne potrzeby żywieniowe wynikające z alergii pokarmowych przygotowywane są osobne obiady. Fakt nietolerancji lub uczuleń rodzic zgłasza zamawiając obiady w księgowości szkoły.
Gdzie można zapisać się na obiady? W jaki sposób dokonuje się płatności?
Obiady zamawiane są w księgowości szkoły telefonicznie przez rodzica w każdym miesiącu. Pani księgowa podliczając należność za zamówione obiady na dany miesiąc podaje rodzicowi kwotę do zapłaty, której dokonuje się na podane konto bankowe przelewem.
Czy w szkole funkcjonuje świetlica szkolna?
TAK. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna codziennie w godzinach 6:30- 16:00. Wyjątek stanowią dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych czy wewnątrzszkolne święta i uroczystości- wtedy dyrektor może zmienić godziny pracy świetlicy po uprzednim poinformowaniu rodziców.
Jak zapisać dziecko do świetlicy?
Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypisać specjalny kwestionariusz zgłoszeniowy (dokument do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie) i złożyć wraz z całym kompletem dokumentów wymaganych podczas rekrutacji. W zgłoszeniu należy podać orientacyjne godziny pobytu dziecka w świetlicy w ciągu tygodnia. Jeżeli są to stałe godziny każdego dnia lub jeżeli się zmieniają w zależności od poszczególnych dni- należy to zapisać.
Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w praktyce?
Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość: wspólnie bawić się, wykonywać ciekawe prace plastyczne, brać udział w zajęciach sportowych i ruchowych (w zależności od pory roku również na placu zabaw i boisku szkolnym), odrabiać zadane prace domowe, czytać książki, oglądać ciekawe bajki i filmy oraz uczestniczyć w wielu innych zajęciach wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci oraz z planu pracy świetlicy. Na terenie świetlicy często odbywają się konkursy dla dzieci oraz wybierany jest raz w roku samorząd świetlicowy. Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają pod opieką nauczycieli- wychowawców świetlicowych. Dokładny regulamin pracy świetlicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły- obowiązkiem każdego rodzica jest się z nim zapoznać.
Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w czasie pandemii?
Świetlica szkolna w czasie wyjątkowym jak np. pandemia, funkcjonuje w oparciu o obowiązujące i wydawane na tę okoliczność przepisy prawa.
Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się dla uczniów w klasach 1-3?
Dla najmłodszych uczniów szkoła oferuje zajęcia dodatkowe takie jak np.: – kółko plastyczne i/lub artystyczne (muzyczno-teatralne) – kółko języka niemieckiego – klub Małego Przyrodnika – zajęcia sportowe Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w różnych sekcjach według zapotrzebowania: piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej itp. – szkółka narciarska (jeżeli są warunki) + wyjazdy jednodniowe na stok narciarski – zajęcia z programowania – w zależności od zainteresowania – szachy – w zależności od zainteresowania
Czy w klasach 1-3 obowiązują mundurki?
TAK. Uczniowie klas 1-3 uczęszczają na zajęcia lekcyjne w mundurku szkolnym, na który składa się niebieska koszulka typu polo z naszytym logo szkoły. Rodzice uczniów są zobowiązani do zakupu koszulek we własnym zakresie (dokładne wytyczne co do modelu i koloru będą umieszczone w czasie wakacji letnich na stronie internetowej szkoły), natomiast logo szkoły (naszywkę) będzie można zamówić w pierwszych dniach września u wychowawcy klasy. Ilość zakupionych mundurków pozostaje kwestią indywidualną każdego rodzica.

Czy uczniowie korzystają z szafek szkolnych lub szatni?
TAK. Uczniowie klasy 1 mają do dyspozycji osobne pomieszczenie pełniące funkcję szatni, w której w wyznaczonych miejscach zostawiają okrycia wierzchnie i przebierają buty. Uczniowie klas 2-3 korzystają z imiennie przydzielonych szafek szkolnych znajdujących się na korytarzu szkolnym. We wrześniu wychowawca klasy przydziela uczniom ich szafki oraz nadaje kod do ich otwierania. Zasady korzystania z szafek zawierają się w osobnym regulaminie, z którym rodzic będzie zobligowany się zapoznać. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej uczniowie klas 1-3 mają przydzielone małe szafki imienne na przybory plastyczne, podręczniki itp.
Czy obowiązuje wyprawka szkolna?
TAK. W okresie wakacji letnich zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły lista tzw. “wyprawka szkolna”, w której wychowawca klasy 1 przedstawia listę przyborów plastycznych potrzebnych do pracy w czasie roku szkolnego. Każdy rodzic zobligowany jest w miarę możliwości do zakupu tych przyborów.
Czy w szkole obowiązuje obuwie zmienne?
TAK. Uczniowie klas 1-3 poruszają się po szkole i na terenie świetlicy w obuwiu zmiennym. Każdy rodzic zobligowany jest do zapewnienia dziecku wygodnego obuwia na czas pobytu w szkole.
Czy uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na Zieloną Szkołę?
Dotychczas z uwagi na sytuację pandemii nie udało się zorganizować zeszłorocznej Zielonej Szkoły. Organizacja tego typu wyjazdu pozostaje w gestii rodziców danej klasy oraz wychowawcy.
Jak liczne są klasy?
Klasy 1-3 liczą nie więcej niż 24 osoby.
Czy uczniowie klas 1-3 wyjeżdżają na wycieczki?
TAK. Wychowawca klasy oraz nauczyciele starają się organizować dla uczniów wyjścia i wyjazdy: do kina, teatru, muzeum, zoo itp. oraz całodniowe wycieczki krajoznawcze lub zimowe kuligi.