Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2023/2024

Podstawowe informacje
Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne.

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu: 32 345 21 66

– Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego
– Karta informacyjna
– Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie)
– Kalkulator punktów
– Procedura przyjęcia ucznia z innej szkoły lub zmiany oddziału klasowego
– Uwaga! na dokumentach rekrutacyjnych obowiązują podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.
– W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI RELIGIIOświadczenie

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU 

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:

– Klasa PRAWNICZA
OPIS: To świetny wybór dla osób, których pasją jest nauka szeroko pojętych przedmiotów humanistycznych.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

W ramach realizacji profilu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z którym szkoła podpisała współpracę, zajęcia obejmować będą zarówno wykłady jak i warsztaty praktyczne, prowadzone tak przez kadrę akademicką, jak i studentów prawa. Ponadto współpraca z Sądami – Okręgowym i Rejonowym zaowocuje organizacją wyjść na rozprawy, cyklicznie także odbywać się będą zajęcia z mgr prawa w ramach warsztatów w szkole.

Edukacja historyczna odbywać się będzie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Powstań Śląskich, uczniowie realizować będą różnorodne historyczne projekty edukacyjne, będą brać udział w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania.

W ramach zajęć również współpraca z Metropolitalnym Instytutem Rozwoju oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Edukacja językowa to możliwość pogłębionej nauki języków obcych, uczestnictwo w warsztatach językowych, corocznych obozach Fundacji Euroweek, Udział w projektach ERASMUS +, wymianie polsko – niemieckiej. Świetną propozycją jest także możliwość uczestnictwa w Kole Debat Oksfordzkich i udział w warsztatach.

Uczeń, który wybierze ten profil ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko-niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci klasy prawniczej będą mogli kontynuować swoją edukację i rozwijać zainteresowania w ramach dalszych studiów na wielu kierunkach humanistycznych, takich jak prawo, administracja, historia, socjologia, pedagogika, filologie obce, media, dyplomacja i inne.

– Klasa MEDYCZNA
OPIS: Jeżeli twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu medycyny, biologii czy chemii, możesz się przenieść w wirtualną rzeczywistość korzystając z technologii w naszych pracowniach.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

Uczeń ma możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe i fundacje np. Warsztaty chirurgiczne w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zajęcia w laboratorium chemicznym organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna dla klas medycznych BioAkademia VR, w ramach której uczniowie mają możliwość poznania tajników pracy chirurga  z praktycznej strony, a także w wirtualnym świecie VR.

W ramach edukacji medycznej szkoła proponuje szkolenie z Ratownictwa medycznego.

Uczeń, który wybierze tę klasę ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko – niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (Koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia, język angielski

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia, AWF i inne.

– Klasa POLITECHNICZNA
OPIS: Klasa politechniczna to dobry wybór dla osób, które interesują się światem nauk ścisłych oraz rozwojem nowych technologii.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:

W ramach oferty będzie można zgłębiać tajniki matematyki czy fizyki przez udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, z którymi współpracujemy, m.in. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski czy Wyższa Szkoła Techniczna.

Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, język angielski oraz fizyka

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak uniwersytety, politechniki czy uczelnie techniczne.

Uczeń, który wybierze ten profil ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko-niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie oraz wiele innych.

– Klasa JĘZYKOWA
OPIS: To doskonały wybór dla osób otwartych na świat, gotowych przełamywać bariery językowe, aby poznawać nowych ludzi i poszerzać horyzonty.

Edukacja językowa to możliwość pogłębionej nauki  języków obcych w  atrakcyjnej formie m.in poprzez uczestnictwo w warsztatach językowych, corocznych obozach Fundacji Euroweek, udział w projektach ERASMUS +, wymianie polsko – niemieckiej. Świetną propozycją jest także możliwość uczestnictwa w Kole Debat Oksfordzkich.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:

Uczeń, który wybierze ten profil ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. poprzez udział w projektach edukacyjnych, sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY:

Ukończenie klasy o tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na wielu wybranych przez siebie kierunkach:  filologia obca:  anglistyka, germanistyka, lingwistyka stosowana oraz wielu innych.

Mocne strony liceum

 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • rozszerzony zakres nauczania języków obcych
 • bardzo dobra zdawalność matury- brązowa szkoła 2022 w rankingu najlepsze Licea w Polsce Perspektywy
 • prewencyjny system wychowawczy
 • liczne koła zainteresowań
 • wymiany zagraniczne i program Erasmus+
 • Warsztaty Fundacji Euroweek – wyjazdy na  językowe obozy naukowe
 • liczne wyjazdy zagraniczne dla ciekawych świata
 • wolontariat szkolny i misyjny
 • absolwenci studiujący na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych
 • nauka w małych grupach sprzyja dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
 • program Microsoft Office 365 (darmowe oprogramowanie dla uczniów
 • obozy rekreacyjne i sportowe podczas ferii zimowych oraz wakacji,
 •   zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym,

Rozwój talentów

Szkoła stwarza także możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań poprzez:

 • Szkolne Koło Debat Oksfordzkich
 • Koła przedmiotowe
 • Koła językowe: język włoski (min „Piccola Italia” koło dla miłośników j. włoskiego i kultury śródziemnomorskiej), język angielski, język niemiecki.
 • Koło teatralne
 • Zajęcia sportowe SALOS (gry zespołowe, siłownia, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, wycieczki rowerowe, squash)
 • Szkolny Wolontariat Misyjny

Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Wniosek do szkoły ponadpodstawowej dostępny będzie w systemie rekrutacji elektronicznej Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Jakie dokumenty muszę złożyć w wybranej szkole?
1. podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
2. karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły);
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
4. dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz datą urodzenia;
5. oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
6. karta zdrowia.
7. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
8. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
9. w przypadku kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy

Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00

Kiedy dowiem się , czy zostałem przyjęty do wybranej szkoły?
20 lipca 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 29 lipca 2022 roku do godz. 14:00 – zostanie podana do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?
Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Czy mogę zostać przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

Jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej klasy?
1) dla klasy dyplomatyczna:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) wiedza o społeczeństwie lub historia (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

2) dla klasy medycznej:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) chemia lub biologia (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

3) dla klasy politechnicznej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) informatyka lub fizyka (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

4) dla klasy ogólnej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) geografia lub wiedza o społeczeństwie (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);


Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
– celujący – 18 punktów,
– bardzo dobry – 17 punktów,
– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,
– dopuszczający – 2 punkty,
• świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
• wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
• inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne możesz wejść na stronę kalkulator

 

Nasza szkoła w pytaniach i odpowiedziach.

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego liceum posiadają jednolity strój codzienny: -strój codzienny dla dziewcząt to błękitna bluzka, krawat z logo szkoły, spódnica lub spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter albo bluza z logo szkoły − strój codzienny dla chłopców to błękitna koszula, krawat z logo szkoły, spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter; albo bluza z logo szkoły Uczniowie naszego technikum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są biała koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.


Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum lub technikum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
• problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Jak dojechać do szkoły?
Do naszego liceum można dojechać: autobusami linii: 23,6, 201 lub na rowerze, na terenie szkoły znajdują się stojaki na rowery

Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu.

Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje catering, można zamówić obiad za niewielką cenę

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?
Dzień otwarty 23 kwietnia 2022r. od godziny 9.00 do 13.00 Dodatkowo w każdą środę prowadzimy dyżur rekrutacyjny.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest wśród najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2022” Zajęliśmy 69 pozycję w województwie, a 1 w Świętochłowicach.