Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:

Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego
Karta informacyjna
Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie)
Kalkulator punktów

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU 

1. Klasa A – DYPLOMATYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki inne w ramach zajęć pozalekcyjnych  dla chętnych
OPIS:  Jeśli interesuje cię historia, wiedza o społeczeństwie, lubisz szeroko pojętą kulturę, a może poszerzanie znajomości języków obcych, masz otwarty umysł i chciałbyś rozwijać w sobie nowe talenty, a poznawanie zagadnień z zakresu prawa nie stanowi dla ciebie problemu, ten profil jest właśnie dla ciebie!
WSPÓŁPRACA, WARSZTATY  W ramach realizacji profilu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z którym szkoła podpisała współpracę, zajęcia obejmować będą zarówno wykłady jak i warsztaty praktyczne, prowadzone tak przez kadrę akademicką, jak i studentów prawa. Ponadto współpraca z Sądami – Okręgowym i Rejonowym zaowocuje organizacją wyjść na rozprawy, cyklicznie także odbywać się będą zajęcia z mgr prawa w ramach warsztatów w szkole.  Edukacja historyczna odbywać się będzie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Powstań Śląskich, uczniowie realizować będą różnorodne historyczne projekty edukacyjne, będą brać udział w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania.  W ramach zajęć również współpraca z Metropolitalnym Instytutem Rozwoju oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.  Edukacja językowa to możliwość pogłębionej nauki języków obcych, uczestnictwo w warsztatach językowych, corocznych obozach Fundacji Euroweek, Udział w projektach ERASMUS +, wymianie polsko – niemieckiej. Świetną propozycją jest także możliwość uczestnictwa w Kole Debat Oksfordzkich i udział w warsztatach.  Lubisz występować, masz talent aktorski – możesz dołączyć do grona naszych aktorów na kółku teatralnym.
PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY  Absolwenci klasy dyplomatycznej będą mogli kontynuować swoją edukację i rozwijać zainteresowania w ramach dalszych studiów na wielu kierunkach humanistycznych, takich jak prawo, administracja, historia, socjologia, pedagogika, filologie obce, media, dyplomacja i inne. 

2. Klasa B – MEDYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia,  język angielski 
DODATKOWO: elementy rozszerzonej matematyki
NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych
OPIS:  Jeżeli twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu medycyny, biologii czy chemiimożesz się przenieść w wirtualną rzeczywistość korzystając z technologii w naszych pracowniach.
WSPÓŁPRACA, WARSZTATY  Uczeń ma możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe i fundacje np. Warsztaty chirurgiczne w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zajęcia w laboratorium chemicznym organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.  W ramach edukacji medycznej szkoła proponuje szkolenie z Ratownictwa medycznego.  Uczeń, który wybierze tę klasę ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko – niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (Koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).
PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY  Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia, chemiapsychologia itp. 

3. Klasa C – POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, język angielski, informatyka
DODATKOWO: elementy rozszerzonej fizyki
NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych
OPIS:  Klasa politechniczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. 
WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:  ramach oferty będzie można zgłębiać tajniki matematyki, informatyki i fizyki oraz brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, z którymi współpracujemy tj. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski czy Wyższa Szkoła Techniczna.  Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.
PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY  Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, politechniki czy uczelnie techniczne.  Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów:  matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie oraz wiele innych.

Mocne strony liceum

 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • rozszerzony zakres nauczania języków obcych
 • bardzo dobra zdawalność matury- brązowa szkoła 2021 w rankingu najlepsze Licea w Polsce Perspektywy
 • prewencyjny system wychowawczy
 • liczne koła zainteresowań
 • wymiany zagraniczne i program Erasmus+
 • Warsztaty Fundacji Euroweek – wyjazdy na  językowe obozy naukowe
 • liczne wyjazdy zagraniczne dla ciekawych świata
 • wolontariat szkolny i misyjny
 • absolwenci studiujący na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych
 • nauka w małych grupach sprzyja dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
 • program Microsoft Office 365 (darmowe oprogramowanie dla uczniów
 • obozy rekreacyjne i sportowe podczas ferii zimowych oraz wakacji,
 •   zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym,

Rozwój talentów

Szkoła stwarza także możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań poprzez:

 • Szkolne Koło Debat Oksfordzkich
 • Koła przedmiotowe
 • Koła językowe: język włoski (min „Picola Italia” koło dla miłośników j. włoskiego i kultury śródziemnomorskiej), język angielski, język niemiecki.
 • Koło teatralne
 • Zajęcia sportowe SALOS (gry zespołowe, siłownia, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, wycieczki rowerowe)
 • Szkolny Wolontariat Misyjny

Terminarz rekrutacji:

 1. 17 maja-21 czerwca 2021r do godz. 15:00 termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. 25 czerwca – 14 lipca 2021 – do godz. 15.00 – termin dostarczenia do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. 14.07.2021 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
 4. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, z podziałem na oddziały.
 5. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone wcześniej, a w przypadku kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 1. 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. 5 sierpnia 2021 roku – upływa termin składania wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)
 • wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły – do 3 dni od dnia złożenia odwołania.

Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Wniosek do szkoły ponadpodstawowej dostępny będzie w systemie rekrutacji elektronicznej Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Jakie dokumenty muszę złożyć w wybranej szkole?
1. podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
2. karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły);
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
4. dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz datą urodzenia;
5. oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
6. karta zdrowia.
7. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
8. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
9. w przypadku kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy

Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Kiedy dowiem się , czy zostałem przyjęty do wybranej szkoły?
22 lipca 2021 r. zostanie podana do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, z podziałem na oddziały 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00 – zostanie podana do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?
Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Czy mogę zostać przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

Jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej klasy?
1) dla klasy dyplomatyczna:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) wiedza o społeczeństwie lub historia;

2) dla klasy medycznej:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) chemia lub biologia:

3) dla klasy politechnicznej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) informatyka lub fizyka;


Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
– celujący – 18 punktów,
– bardzo dobry – 17 punktów,
– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,
– dopuszczający – 2 punkty,
• świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
• wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
• inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne możesz wejść na stronę kalkulator

 

Nasza szkoła w pytaniach i odpowiedziach.

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego liceum posiadają jednolity strój codzienny: -strój codzienny dla dziewcząt to błękitna bluzka, krawat z logo szkoły, spódnica lub spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter albo bluza z logo szkoły − strój codzienny dla chłopców to błękitna koszula, krawat z logo szkoły, spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter; albo bluza z logo szkoły Uczniowie naszego technikum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są biała koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.


Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum lub technikum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
• problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Jak dojechać do szkoły?
Do naszego liceum można dojechać: autobusami linii: 23,6, 201 lub na rowerze, na terenie szkoły znajdują się stojaki na rowery

Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu.

Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje catering, można zamówić obiad za niewielką cenę

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?
27 marca nasza szkoła organizuje dzień otwarty online , zachęcamy do śledzenia strony internetowej i facebooku. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli zostanie zorganizowany stacjonarny Dzień otwarty 17 kwietnia 2021r. Dodatkowo w każda środę od 10 marca do 21 kwietnia prowadzimy dyżury rekrutacyjne.

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest wśród najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2021” Zajęliśmy 65 pozycję w województwie, a 1 w Świętochłowicach.

 

Menu