Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:
Liceum czteroletnie /dla absolwentów szkół podstawowych/

Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego
Karta informacyjna
oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),

Z powodu zagrożenia epidemicznego wnioski o przyjęcie składane w formie tradycyjnej (wydrukowanych dokumentów)
będą weryfikowane z kilkudniowym opóźnieniem.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1. podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej, przekazany osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji albo elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

2. karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły, przekazana osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

3. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (przekazane osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

4. dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia (przekazane osobiście po przyjęciu do szkoły);

5. opinia księdza proboszcza lub katechety (przekazana osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

1. Klasa A – dziennikarsko – prawnicza

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
lub wiedza o społeczeństwie

W ramach przedmiotu uzupełniającego będą realizowane treści rozszerzone wiedzy
o społeczeństwie.
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów
na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo.
Uczniowie klasy korzystają z atrakcyjnych zajęć wynikających ze współpracy
m.in. z następującymi podmiotami:
– Sąd Rejonowy w Bytomiu;
– Sąd Rejonowy w Zabrzu;
– Telewizja Sfera;
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

2. Klasa B – medyczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,  język angielski 
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów
na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, chemia medyczna, analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia, farmacja, weterynaria, inżynieria biomedyczna, politechnika.
W ramach programu Szkoła współpracuje
z uczelniami wyższymi, czego efektem są m.in. laboratoria z biologii i chemii
we współpracy z:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach;
– Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

3. Klasa C – politechniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów
na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz wszelkiego rodzaju studiów
na uczelniach technicznych i ekonomicznych.
W ramach programu szkoła współpracuje
z uczelniami wyższymi:
– Politechnika Śląska;
– Uniwersytet Śląski w Katowicach;
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza,
że Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach
jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł
“Brązowej Szkoły 2020”
Zajęliśmy 69 pozycję w województwie,
a 1 w Świętochłowicach.

Menu