Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2024/2025

 

Podstawowe informacje
Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest BEZPŁATNE.

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu: 32 345 21 66

Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie)
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wizerunku
Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego
– Kalkulator punktów
– Procedura przyjęcia ucznia z innej szkoły lub zmiany oddziału klasowego
– Uwaga! na dokumentach rekrutacyjnych obowiązują podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.
w sprawie organizacji nauki religii

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU 

W roku szkolnym 2024/2025 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:

– Klasa PRAWNICZA
OPIS: To świetny wybór dla osób, których pasją jest nauka szeroko pojętych przedmiotów humanistycznych.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

W ramach realizacji profilu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z którym szkoła podpisała współpracę, zajęcia obejmować będą zarówno wykłady jak i warsztaty praktyczne, prowadzone tak przez kadrę akademicką, jak i studentów prawa. Ponadto współpraca z Sądami – Okręgowym i Rejonowym zaowocuje organizacją wyjść na rozprawy, cyklicznie także odbywać się będą zajęcia z mgr prawa w ramach warsztatów w szkole.

Edukacja historyczna odbywać się będzie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Powstań Śląskich, uczniowie realizować będą różnorodne historyczne projekty edukacyjne, będą brać udział w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania.

W ramach zajęć również współpraca z Metropolitalnym Instytutem Rozwoju oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Edukacja językowa to możliwość pogłębionej nauki języków obcych, uczestnictwo w warsztatach językowych, corocznych obozach Fundacji Euroweek, Udział w projektach ERASMUS +, wymianie polsko – niemieckiej. Świetną propozycją jest także możliwość uczestnictwa w Kole Debat Oksfordzkich i udział w warsztatach.

Uczeń, który wybierze ten profil ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko-niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci klasy prawniczej będą mogli kontynuować swoją edukację i rozwijać zainteresowania w ramach dalszych studiów na wielu kierunkach humanistycznych, takich jak prawo, administracja, historia, socjologia, pedagogika, filologie obce, media, dyplomacja i inne.

– Klasa MEDYCZNA
OPIS: Jeżeli twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu medycyny, biologii czy chemii, możesz się przenieść w wirtualną rzeczywistość korzystając z technologii w naszych pracowniach.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

Uczeń ma możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe i fundacje np. Warsztaty chirurgiczne w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zajęcia w laboratorium chemicznym organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna dla klas medycznych BioAkademia VR, w ramach której uczniowie mają możliwość poznania tajników pracy chirurga  z praktycznej strony, a także w wirtualnym świecie VR.

W ramach edukacji medycznej szkoła proponuje szkolenie z Ratownictwa medycznego.

Uczeń, który wybierze tę klasę ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko – niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (Koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia, chemia

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia, AWF i inne.

– Klasa OGÓLNA
OPIS: Klasa ogólna to doskonały wybór dla wszechstronnie uzdolnionych, lecz jeszcze niezdecydowanych osób. Jeśli masz szeroki wachlarz zainteresowań i jeszcze nie sprecyzowałeś swoich planów na przyszłość, to ten profil jest dla Ciebie. Ukończenie klasy o tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na wielu wybranych przez siebie kierunkach studiów. To doskonały wybór dla osób otwartych na świat, gotowych przełamywać bariery językowe, aby poznawać nowych ludzi i poszerzać horyzonty.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:

 • Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS
 • Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 • Wyższa Szkoła Zarządzana Ochroną Pracy
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Techniczna
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Akademia Wychowania Fizycznego

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, wiedza o społeczeństwie,  do wyboru biologia lub geografia

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie klasy o tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na wielu wybranych przez siebie kierunkach:  filologia, psychologia, turystyka, ekonomia oraz wielu innych.

Uczeń, który wybierze ten profil ma możliwość uczestnictwa w obozach językowych Euroweek, wymianie polsko – niemieckiej, Kole Debat Oksfordzkich, a także rozwijania innych zainteresowań np. poprzez udział w projektach edukacyjnych, sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów: filozofia, psychologia, turystyka, ekonomia oraz wiele innych.

Kandydaci wybierający Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące jako szkołę pierwszego wyboru, składają w terminie od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 następujące dokumenty:

(obowiązują podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.)

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 • oświadczenie w sprawie organizacji nauki religii;
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego (jeżeli dotyczy);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełniają wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu do szkoły.

W terminie od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełniają wniosek o:

 • kwestionariusz osobowy ucznia;
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wizerunku;
 • kartę zdrowia.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (https://salezjanie.com.pl/liceum-ogolnoksztalcace/).

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Mocne strony liceum

 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • rozszerzony zakres nauczania języków obcych
 • bardzo dobra zdawalność matury- brązowa szkoła 2022 w rankingu najlepsze Licea w Polsce Perspektywy
 • prewencyjny system wychowawczy
 • liczne koła zainteresowań
 • wymiany zagraniczne i program Erasmus+
 • Warsztaty Fundacji Euroweek – wyjazdy na  językowe obozy naukowe
 • liczne wyjazdy zagraniczne dla ciekawych świata
 • wolontariat szkolny i misyjny
 • absolwenci studiujący na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych
 • nauka w małych grupach sprzyja dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
 • program Microsoft Office 365 (darmowe oprogramowanie dla uczniów
 • obozy rekreacyjne i sportowe podczas ferii zimowych oraz wakacji,
 •   zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym,

Rozwój talentów

Szkoła stwarza także możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań poprzez:

 • Szkolne Koło Debat Oksfordzkich
 • Koła przedmiotowe
 • Koła językowe: język włoski (min „Piccola Italia” koło dla miłośników j. włoskiego i kultury śródziemnomorskiej), język angielski, język niemiecki.
 • Koło teatralne
 • Zajęcia sportowe SALOS (gry zespołowe, siłownia, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, wycieczki rowerowe, squash)
 • Szkolny Wolontariat Misyjny


 

Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Wniosek do szkoły ponadpodstawowej dostępny będzie w systemie rekrutacji elektronicznej Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Jakie dokumenty muszę złożyć w wybranej szkole?
1. podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
2. karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły);
3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
4. dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz datą urodzenia;
5. oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
6. karta zdrowia.
7. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
8. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
9. w przypadku kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy

Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00

Kiedy dowiem się , czy zostałem przyjęty do wybranej szkoły?
20 lipca 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 29 lipca 2022 roku do godz. 14:00 – zostanie podana do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?
Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Czy mogę zostać przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

Jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej klasy?
1) dla klasy dyplomatyczna:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) wiedza o społeczeństwie lub historia (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

2) dla klasy medycznej:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) chemia lub biologia (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

3) dla klasy politechnicznej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) informatyka lub fizyka (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);

4) dla klasy ogólnej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) geografia lub wiedza o społeczeństwie (przedmiot z wyższą oceną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej);


Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
– celujący – 18 punktów,
– bardzo dobry – 17 punktów,
– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,
– dopuszczający – 2 punkty,
• świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
• wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
• inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne możesz wejść na stronę kalkulator

 

Nasza szkoła w pytaniach i odpowiedziach.

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego liceum posiadają jednolity strój codzienny: -strój codzienny dla dziewcząt to błękitna bluzka, krawat z logo szkoły, spódnica lub spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter albo bluza z logo szkoły − strój codzienny dla chłopców to błękitna koszula, krawat z logo szkoły, spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter; albo bluza z logo szkoły Uczniowie naszego technikum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są biała koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.


Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum lub technikum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
• problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Jak dojechać do szkoły?
Do naszego liceum można dojechać: autobusami linii: 23,6, 201 lub na rowerze, na terenie szkoły znajdują się stojaki na rowery

Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu.

Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje catering, można zamówić obiad za niewielką cenę

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?
Dzień otwarty 23 kwietnia 2022r. od godziny 9.00 do 13.00 Dodatkowo w każdą środę prowadzimy dyżur rekrutacyjny.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach jest wśród najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2022” Zajęliśmy 69 pozycję w województwie, a 1 w Świętochłowicach.