Rekrutacja do Technikum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Technikum
w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest otwarcie klasy informatycznej:
Technikum pięcioletnie/dla absolwentów szkół podstawowych/

Regulamin naboru do Salezjańskiego Publicznego Technikum
Karta informacyjna
oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),

Z powodu zagrożenia epidemicznego wnioski o przyjęcie składane w formie tradycyjnej (wydrukowanych dokumentów) będą weryfikowane z kilkudniowym opóźnieniem.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1. podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej, przekazany osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji albo elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

2. karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły, przekazana osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

3. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (przekazane osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

4. dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia (przekazane osobiście po przyjęciu do szkoły);

5. opinia księdza proboszcza lub katechety (przekazana osobiście lub elektronicznie pocztą e-mail na adres rekrutacja@salezjanie.com.pl);

6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.
Dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, szkoła wydaje skierowania na badania do dnia 14 sierpnia do godz. 12.00.

Technikum pięcioletnie /dla absolwentów szkół podstawowych/
• Klasa informatyczna

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Możliwości zatrudnienia:
– serwis komputerowy;
– firmy tworzące i administrujące sieciami komputerowymi;
– wydziały informatyczne w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach;
– sklepy komputerowe;
– firmy tworzące serwisy www;
– agencje reklamowe;
– własna działalność gospodarcza.

Menu