Rekrutacja do Technikum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Technikum
w roku szkolnym 2024/2025

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Podstawowe informacje
Salezjańskie Publiczne Technikum Informatyczne jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne.

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu   32 345 21 66

Regulamin naboru do Salezjańskiego Publicznego Technikum
Karta informacyjna
Oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie)
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczących wizerunku
Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego
Uwaga! na dokumentach rekrutacyjnych obowiązują podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.
W sprawie organizacji nauki religii
– Kalkulator punktów

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – STRONA SYSTEMU
• Klasa informatyczna

Technik informatyk jest atrakcyjnym pracownikiem dla krajowych i zagranicznych koncernów branży IT.

Umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu oraz kompetencje z zakresu projektowania baz danych i aplikacji internetowych dają zarówno absolwentom jak i uczniom jeszcze w czasie trwania nauki możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy. Nie bez znaczenia są także wysokie zarobki oferowane w tej branży.

Często absolwenci technikum informatycznego zakładają firmy świadczące usługi z branży IT działając jako freelancerzy.

Absolwenci technikum mogą liczyć na oferty pracy zaraz po ukończeniu technikum a czasem dzięki praktykom w renomowanych firmach nawet w trakcie trwania nauki w technikum.

Jeśli w ten sposób myślisz o swojej przyszłości to technikum jest właśnie dla ciebie.

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

MOCNE STRONY TECHNIKUM

 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 • matematyka zakres rozszerzony
 • rozszerzony zakres nauczania języków obcych
 • bardzo dobra zdawalność matury- srebrna szkoła 2022 w rankingu najlepsze Technika w Polsce Perspektywy -/14 miejsce w województwie śląskim/
 • prewencyjny system wychowawczy
 • liczne koła zainteresowań
 • wymiany zagraniczne i program Erasmus+
 • Warsztaty Fundacji Euroweek – wyjazdy na  językowe obozy naukowe
 • liczne wyjazdy zagraniczne dla ciekawych świata
 • wolontariat szkolny i misyjny
 • absolwenci studiujący na wybranych kierunkach krajowych i zagranicznych
 • nauka w małych grupach sprzyja dobremu przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej
 • program Microsoft Office 365 (darmowe oprogramowanie dla uczniów)
 • obozy rekreacyjne i sportowe podczas ferii zimowych oraz wakacji,
 • zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym,

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:

W ramach oferty będzie można zgłębiać tajniki matematyki, informatyki, czy języka angielskiego. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, z którymi współpracujemy tj. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski czy Wyższa Szkoła Techniczna.

Technikum przygotowuje bardzo dobrze zarówno do matury, jak również do egzaminów zawodowych. Zajęcia prowadzone częściowo przez kadrę uczelni wyższych stanowią solidną podstawę do kontynuowania nauki na studiach inżynierskich w celu podnoszenia kwalifikacji.

A w wolnym czasie? Informatyka w formie zabawy: turnieje dla graczy, konkursy, drukarki 3D, projektowanie z klockami Lego Mindstorms, okulary VR …

Zmęczenie? Po wielu godzinach spędzonych przy komputerze by wprowadzić zbalansowany tryb życia o formę można zadbać wybierając z szerokiej oferty zajęć sportowych oferowanych przez naszą Salezjańską Organizacje Sportową “SALESIA”

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki,
inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik informatyk
absolwent posiada między innymi następujące kompetencje cenione na rynku pracy:

 • projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi
 • instalowanie i konfiguracja sieciowych systemów
  operacyjnych
 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie grafik statycznych i animacji
 • tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych opartych o różne technologie
 • zabezpieczanie dostępu do aplikacji zamieszczanych
  w Internecie
 • konfigurowanie usług (serwerów) internetowych

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci kierunków informatycznych nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracy, ponieważ specjalistów IT potrzebuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. Administratorzy IT poszukiwani są do pracy w urzędach i instytucjach państwowych, a także wszelkich przedsiębiorstwach niezwiązanych stricte z technologiami informacyjnymi, a które mimo wszystko na ich podstawie funkcjonują. Miejsca pracy dla programistów oferują najczęściej firmy działające w branży IT, zajmujące się tworzeniem aplikacji czy programów komputerowych różnego wykorzystania.

Na absolwenta studiów informatycznych praca czeka w urzędach miast, gmin czy powiatów, a także administracji rządowej w większych ośrodkach miejskich. Firmy informatyczne posiadają siedziby w wielu rozwijających się miastach.

 


Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach:

Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00

Kiedy dowiem się , czy zostałem przyjęty do wybranej szkoły?
20 lipca 2022 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 29 lipca 2022 roku do godz. 14:00 – zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?
Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Czy mogę zostać przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?
Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

Jakie przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji do wybranej klasy?
dla klasy technikum informatycznego:
a) język polski;
b) matematyka;
c) fizyka;
d) informatyka.

Jak policzyć punkty rekrutacyjne?
Uczeń może uzyskać punkty za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• wynik z języka polskiego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z matematyki wyrażony w procentach pomnożony przez 0,35,
• wynik z języka obcego nowożytnego wyrażony w procentach pomnożony przez 0,3;
2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:
• oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczane według skali:
– celujący – 18 punktów,
– bardzo dobry – 17 punktów,
– dobry – 14 punktów,
– dostateczny – 8 punktów,
– dopuszczający – 2 punkty,
• świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
• wolontariat lub pracę na rzecz organizacji pożytku publicznego – 3 punkty,
• inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów.
Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne możesz wejść na stronę kalkulator

Kandydaci wybierający Salezjańskie Publiczne Technikum jako szkołę pierwszego wyboru, składają w terminie od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 następujące dokumenty:
(obowiązują podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.)

 • wniosek o przyjęcie do szkoły (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
 • oświadczenie w sprawie organizacji nauki religii;
 • oświadczenie rodzica samotnie wychowującego (jeżeli dotyczy);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełniają wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu do szkoły.

W terminie od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełniają wniosek o:

 • kwestionariusz osobowy ucznia;
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wizerunku;
 • kartę zdrowia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (https://salezjanie.com.pl/technikum-informatyczne/).

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Nasza szkoła w pytaniach i odpowiedziach.

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Tak, Salezjańskie Publiczne Technikum w Świętochłowicach jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Salezjańskie Publiczne Technikum w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Uczniowie naszego technikum posiadają jednolity strój codzienny: -strój codzienny dla dziewcząt to błękitna bluzka, krawat z logo szkoły, spódnica lub spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter albo bluza z logo szkoły −strój codzienny dla chłopców to błękitna koszula, krawat z logo szkoły, spodnie oraz granatowy, czarny lub szary sweter; albo bluza z logo szkoły Uczniowie naszego technikum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są biała koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.


Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum lub technikum salezjańskim?
Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:
• problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Jak dojechać do szkoły?
Do naszego technikum można dojechać: autobusami linii: 23,6, 201 lub na rowerze, na terenie szkoły znajdują się stojaki na rowery

Czy szkoła posiada internat?
Nie, szkoła nie posiada internatu.

Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, w szkole funkcjonuje catering, można zamówić obiad za niewielką cenę

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Decydując się na wybór technikum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?
Dzień otwarty 23 kwietnia 2022r. od godziny 9.00 do 13.00 Dodatkowo w każda środę prowadzimy dyżury rekrutacyjne.