REKRUTACJA DO KLASY 1

Regulamin rekrutacji do klasy 1 SPLO na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
  • karta informacyjna
  • informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (od 29.04.2021 do 14.05.2021)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia
  • oświadczenie o ochronie danych osobowych
  • opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej ( w przypadku gdy Kandydat takie posiada)
  • opinia księdza proboszcza lub katechety
  • karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (tylko osoby, które zamierzają korzystać ze świetlicy)
  • oświadczenie woli przyjęcia (po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

KLASA DYPLOMATYCZNA

OPIS:

Jeśli interesuje cię historia, wiedza o społeczeństwie, lubisz szeroko pojętą kulturę, a może poszerzanie znajomości języków obcych, masz otwarty umysł i chciałbyś rozwijać w sobie nowe talenty, a poznawanie zagadnień z zakresu prawa nie stanowi dla ciebie problemu, ten profil jest właśnie dla ciebie!

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

W ramach realizacji profilu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, z którym szkoła podpisała współpracę, zajęcia obejmować będą zarówno wykłady jak i warsztaty praktyczne, prowadzone tak przez kadrę akademicką, jak i studentów prawa. Ponadto współpraca z Sądami – Okręgowym i Rejonowym zaowocuje organizacją wyjść na rozprawy, cyklicznie także odbywać się będą zajęcia z mgr prawa w ramach warsztatów w szkole.

Edukacja historyczna odbywać się będzie przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Powstań Śląskich, uczniowie realizować będą różnorodne historyczne projekty edukacyjne, będą brać udział w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania.

W ramach zajęć również współpraca z Metropolitalnym Instytutem Rozwoju oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Edukacja językowa to możliwość pogłębionej nauki języków obcych, uczestnictwo w warsztatach językowych, corocznych obozach Fundacji Euroweek, Udział w projektach ERASMUS +, wymianie polsko – niemieckiej. Świetną propozycją jest także możliwość uczestnictwa w Kole Debat Oksfordzkich i udział w warsztatach.

Lubisz występować, masz talent aktorski – możesz dołączyć do grona naszych aktorów na kółku teatralnym.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY Absolwenci klasy językowo – prawniczej będą mogli kontynuować swoją edukację i rozwijać zainteresowania w ramach dalszych studiów na wielu kierunkach humanistycznych, takich jak prawo, administracja, historia, socjologia, pedagogika, filologie obce, media, dyplomacja i inne.


KLASA MEDYCZNA

OPIS:

Jeżeli twoją pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu medycyny, biologii czy chemii, możesz się przenieść w wirtualną rzeczywistość korzystając z technologii w naszych pracowniach.

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY

Uczeń ma możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe i fundacje np. Warsztaty chirurgiczne w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zajęcia w laboratorium chemicznym organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

W ramach edukacji medycznej szkoła proponuje szkolenie z Ratownictwa medycznego.

Uczeń, który wybierze tę klasę ma również możliwość rozwijania innych zainteresowań np. językowych (poprzez udział w projektach edukacyjnych z języka niemieckiego, angielskiego, wymianie polsko – niemieckiej), sportowych, artystycznych (koło teatralne) czy psychologicznych (Koło psychologiczne organizowane przez Uniwersytet SWPS w Katowicach).

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia, język angielski

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

DODATKOWO: elementy rozszerzonej matematyki

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach: medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia, chemia, psychologia itp.


KLASA POLITECHNICZNA

OPIS:

Klasa politechniczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. 

WSPÓŁPRACA, WARSZTATY:

W ramach oferty będzie można zgłębiać tajniki matematyki, informatyki i fizyki oraz brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez różne uczelnie, z którymi współpracujemy tj. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski czy Wyższa Szkoła Techniczna.

Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, język angielski, informatyka

DODATKOWO: elementy rozszerzonej fizyki

NAUCZANE JĘZYKI: język angielski, język niemiecki, inne w ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych

PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, politechniki czy uczelnie techniczne.

Śmiało i bez obaw będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie oraz wiele innych.


Najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach odbywa się nauka w klasach 1-3 ?
W niektóre dni zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00, a w inne dni później np. o godz. 10:40. Należy jednak wspomnieć, że najpóźniej lekcje w klasach 1-3 kończą się o 15:15

Czy w szkole można zjeść obiad?
TAK. Obiady są dostarczane przez firmę kateringową. Aktualna cena obiadu na kolejny rok szkolny zostaje podana do wiadomości rodziców we wrześniu. Ponadto w szkole funkcjonuje sklepik, automat z przekąskami oraz bezpłatny dystrybutor zimnej, gazowanej oraz gorącej wody.
Czy dzieci posiadające alergie pokarmowe mogą zamawiać obiady?
TAK. Dla dzieci posiadających specjalne potrzeby żywieniowe wynikające z alergii pokarmowych przygotowywane są osobne obiady. Fakt nietolerancji lub uczuleń rodzic zgłasza zamawiając obiady w księgowości szkoły.
Gdzie można zapisać się na obiady? W jaki sposób dokonuje się płatności?
Obiady zamawiane są w księgowości szkoły telefonicznie przez rodzica w każdym miesiącu. Pani księgowa podliczając należność za zamówione obiady na dany miesiąc podaje rodzicowi kwotę do zapłaty, której dokonuje się na podane konto bankowe przelewem.
Czy w szkole funkcjonuje świetlica szkolna?
TAK. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna codziennie w godzinach 6:30- 16:00. Wyjątek stanowią dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych czy wewnątrzszkolne święta i uroczystości- wtedy dyrektor może zmienić godziny pracy świetlicy po uprzednim poinformowaniu rodziców.
Jak zapisać dziecko do świetlicy?
Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypisać specjalny kwestionariusz zgłoszeniowy (dokument do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie) i złożyć wraz z całym kompletem dokumentów wymaganych podczas rekrutacji. W zgłoszeniu należy podać orientacyjne godziny pobytu dziecka w świetlicy w ciągu tygodnia. Jeżeli są to stałe godziny każdego dnia lub jeżeli się zmieniają w zależności od poszczególnych dni- należy to zapisać.
Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w praktyce?
Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość: wspólnie bawić się, wykonywać ciekawe prace plastyczne, brać udział w zajęciach sportowych i ruchowych (w zależności od pory roku również na placu zabaw i boisku szkolnym), odrabiać zadane prace domowe, czytać książki, oglądać ciekawe bajki i filmy oraz uczestniczyć w wielu innych zajęciach wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci oraz z planu pracy świetlicy. Na terenie świetlicy często odbywają się konkursy dla dzieci oraz wybierany jest raz w roku samorząd świetlicowy. Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają pod opieką nauczycieli- wychowawców świetlicowych. Dokładny regulamin pracy świetlicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły- obowiązkiem każdego rodzica jest się z nim zapoznać.
Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w czasie pandemii?
Świetlica szkolna w czasie wyjątkowym jak np. pandemia, funkcjonuje w oparciu o obowiązujące i wydawane na tę okoliczność przepisy prawa.
Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się dla uczniów w klasach 1-3?
Dla najmłodszych uczniów szkoła oferuje zajęcia dodatkowe takie jak np.: – kółko plastyczne i/lub artystyczne (muzyczno-teatralne) – kółko języka niemieckiego – klub Małego Przyrodnika – zajęcia sportowe Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w różnych sekcjach według zapotrzebowania: piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej itp. – szkółka narciarska (jeżeli są warunki) + wyjazdy jednodniowe na stok narciarski – zajęcia z programowania – w zależności od zainteresowania – szachy – w zależności od zainteresowania
Czy w klasach 1-3 obowiązują mundurki?
TAK. Uczniowie klas 1-3 uczęszczają na zajęcia lekcyjne w mundurku szkolnym, na który składa się niebieska koszulka typu polo z naszytym logo szkoły. Rodzice uczniów są zobowiązani do zakupu koszulek we własnym zakresie (dokładne wytyczne co do modelu i koloru będą umieszczone w czasie wakacji letnich na stronie internetowej szkoły), natomiast logo szkoły (naszywkę) będzie można zamówić w pierwszych dniach września u wychowawcy klasy. Ilość zakupionych mundurków pozostaje kwestią indywidualną każdego rodzica.

Czy uczniowie korzystają z szafek szkolnych lub szatni?
TAK. Uczniowie klasy 1 mają do dyspozycji osobne pomieszczenie pełniące funkcję szatni, w której w wyznaczonych miejscach zostawiają okrycia wierzchnie i przebierają buty. Uczniowie klas 2-3 korzystają z imiennie przydzielonych szafek szkolnych znajdujących się na korytarzu szkolnym. We wrześniu wychowawca klasy przydziela uczniom ich szafki oraz nadaje kod do ich otwierania. Zasady korzystania z szafek zawierają się w osobnym regulaminie, z którym rodzic będzie zobligowany się zapoznać. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej uczniowie klas 1-3 mają przydzielone małe szafki imienne na przybory plastyczne, podręczniki itp.
Czy obowiązuje wyprawka szkolna?
TAK. W okresie wakacji letnich zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły lista tzw. “wyprawka szkolna”, w której wychowawca klasy 1 przedstawia listę przyborów plastycznych potrzebnych do pracy w czasie roku szkolnego. Każdy rodzic zobligowany jest w miarę możliwości do zakupu tych przyborów.
Czy w szkole obowiązuje obuwie zmienne?
TAK. Uczniowie klas 1-3 poruszają się po szkole i na terenie świetlicy w obuwiu zmiennym. Każdy rodzic zobligowany jest do zapewnienia dziecku wygodnego obuwia na czas pobytu w szkole.
Czy uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na Zieloną Szkołę?
Dotychczas z uwagi na sytuację pandemii nie udało się zorganizować zeszłorocznej Zielonej Szkoły. Organizacja tego typu wyjazdu pozostaje w gestii rodziców danej klasy oraz wychowawcy.
Jak liczne są klasy?
Klasy 1-3 liczą nie więcej niż 24 osoby.
Czy uczniowie klas 1-3 wyjeżdżają na wycieczki?
TAK. Wychowawca klasy oraz nauczyciele starają się organizować dla uczniów wyjścia i wyjazdy: do kina, teatru, muzeum, zoo itp. oraz całodniowe wycieczki krajoznawcze lub zimowe kuligi.