Zapisy do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2020/2021

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
–    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    świadectwo ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej,
–    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
–    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
–    opinię katechety.

Od 26.06.2020 r. do 3.07.2020 r.  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
28 marca 2020 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy czwartej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.

Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2020/2021 nastąpi 11 maja br.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do klasy czwartej   SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15  maja 2020 r.

Postępowanie odwoławcze – podanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od decyzji kwalifikacyjnej.