Rekrutacja Szkoła Podstawowa 2024/2025

SZKOŁA PODSTAWOWA: Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji do klasy 1 SP – pobierz

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej: (obowiązują podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć oświadczenie jednego rodzica.)

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia;
 3. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 4. oświadczenie w sprawie organizacji nauki religii;
 5. opinia księdza proboszcza lub katechety;
 6. opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy
  kandydat taki dokument posiada (dobrowolnie);
 7. oświadczenie rodzica samotnie wychowującego (jeżeli dotyczy);

Dokumenty składane po przyjęciu do szkoły:

 1. oświadczenie woli uczęszczania do szkoły;
 2. kwestionariusz osobowy ucznia;
 3. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
 4. karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (tylko osoby, które zamierzają korzystać ze świetlicy);
 5. informacja z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  (przedszkole ma obowiązek wydać informację do 30 kwietnia).

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (https://salezjanie.com.pl/klasy-1-3/).

Dokumenty składa się w sekretariacie szkoły zgodnie z terminarzem rekrutacji:

08.01.2024 r. – 22.03.2024 r.Składanie dokumentów wstępnych
09.04.2024 r.Rozmowa kwalifikacyjna
12.04.2024 r. godz. 10:00Podanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12.04.2024 r. – 17.04.2024Składanie oświadczeń woli wraz z kwestionariuszem osobowym
i oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej
06.05.2024 r. – 17.05.2024 r.Składanie informacji z przedszkola o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (przedszkole ma obowiązek wydać informacje do 30 kwietnia)
20.05.2024 r.  godz. 10:00Podanie listy osób przyjętych i  nieprzyjętych
20.05.2024 r. – 29.05.2024 r.Rekrutacja uzupełniająca
23.05.2024 r. godz. 17:00Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klasy 1 szkoły podstawowej

Więcej informacji: https://salezjanie.com.pl/klasy-1-3/