Dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami w klasie VI szkoły podstawowej.
Zapisy kandydatów odbywają się w sekretariacie szkoły od 3.02.2020r. do 17 kwietnia 2020r. Osoby zainteresowane przyjęciem składają następujące dokumenty (druki dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie):
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły – pobierz plik,
– kartę informacyjną – druk do pobrania,
– świadectwo ukończenia klasy IV szkoły podstawowej (w przypadku zapisów do klasy VI)
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych – pobierz plik,
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej ( w przypadku gdy kandydat takie posiada),
– opinię katechety lub proboszcza.

Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów.
W czerwcu (od 26.06.2020 do 30.06.2020  do godz.12.00)  kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał świadectwa  promocyjnego do klasy czwartej lub szóstej szkoły podstawowej.

Najważniejsze terminy:
– złożenie podań o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły – do 17.04.2020 r.
– rozmowa  kwalifikacyjna  z kandydatem do klasy szóstej i jego rodzicami –7 maja 2020 r.
– decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2020/2021 – 11 maja 2020r.
– potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy szóstej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15  maja 2020 r.
– postępowanie odwoławcze – podanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od decyzji kwalifikacyjnej .

Kryteria:
– średnia ocen – świadectwo klasy czwartej  (przedmioty: j.polski, matematyka, j.angielski, historia, przyroda) (dla kandydatów do klasy szóstej)
– osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
– ocena z zachowania,
– aktywność społeczna, religijna, wolontariat,
– opinia katechety lub proboszcza,
– pozytywny wynik  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie również prawo do uwzględnienia warunków rodzinnych dziecka, orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz tego, czy do szkoły uczęszczało rodzeństwo kandydata lub jego rodzice.

Warunkiem przyjęcia do klasy szóstej jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu i wewnątrzszkolnych przepisów oraz regulaminów.