Zapisy do klasy IV – Szkoły Podstawowej

Zapisy do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021 – klasa IV

Lista osób przyjętych do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 19 i 20 maja br. w godz. od 8:30 do 16:30 będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych do szkoły podstawowej.
Bardzo prosimy, i przypominamy, aby dokumenty były kompletne (ewentualnie bez zdjęć)– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
– kartę informacyjną,
– świadectwo ukończenia klasy drugiej  szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych,
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię katechety/proboszcza,
– oświadczenie woli przyjęcia.Osoby, które nie skorzystają z możliwości dostarczenia dokumentów lub nie przesłały ich drogą mailową są zobligowane do przesłania dokumentów oraz oświadczenia woli przyjęcia do 20.05.2020 r. (środa) na adres mailowy rekrutacja@salezjanie.com.pl

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 21 maja 2020 r. o g. 12.00 na stronie internetowej szkoły.
W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemicznego w Polsce przypominamy, że składając dokumenty do szkoły zachowujemy względy bezpieczeństwa, należy być wyposażonym w maseczkę i rękawiczki. W szkole znajduje się płyn dezynfekujący.

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem informujemy, że zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną zostaną w tym roku zastąpione ankietą mailową, którą otrzymają Państwo dnia 11.05.2020r. Ankietę należy wypełnić i odesłać do 13.05.2020r.
Dnia 15.05.2020r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach.

Ważne
W związku w związku z trwającą sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że  przedłużamy do 8.05.2020 roku terminy rekrutacji do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
O wszystkich  zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.
Podawane wcześniej terminy rozmów kwalifikacyjnych również ulegną zmianie. Szczegóły oraz konkretne daty jak tylko będą możliwe do zrealizowania zostaną wyznaczone i pojawią się na stronie szkoły.

Dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami w klasie IV szkoły podstawowej.
Zapisy kandydatów odbywają się w sekretariacie szkoły od 3.02.2020r. do 17 kwietnia 2020r. Osoby zainteresowane przyjęciem składają następujące dokumenty (druki dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie):
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły – pobierz plik,
– kartę informacyjną – druk do pobrania,
– świadectwo ukończenia klasy II szkoły podstawowej (w przypadku zapisów do klasy IV)
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych – pobierz plik,
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej ( w przypadku gdy kandydat takie posiada),
– opinię katechety lub proboszcza.

Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów.
W czerwcu (od 26.06.2020 do 30.06.2020  do godz.12.00)  kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał świadectwa  promocyjnego do klasy czwartej lub szóstej szkoły podstawowej.

Najważniejsze terminy:
– złożenie podań o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły – do 17.04.2020 r.
– rozmowa  kwalifikacyjna  z kandydatem do klasy czwartej i jego rodzicami –7 maja 2020 r.
– decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2020/2021 – 11 maja 2020r.
– potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy czwartej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15  maja 2020 r.
– postępowanie odwoławcze – podanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od decyzji kwalifikacyjnej .

Kryteria:
– ocena opisowa na świadectwie z klasy drugiej (dla kandydatów do klasy czwartej)
– osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
– ocena z zachowania,
– aktywność społeczna, religijna, wolontariat,
– opinia katechety lub proboszcza,
– pozytywny wynik  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie również prawo do uwzględnienia warunków rodzinnych dziecka, orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz tego, czy do szkoły uczęszczało rodzeństwo kandydata lub jego rodzice.

Warunkiem przyjęcia do klasy czwartej/ szóstej jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu i wewnątrzszkolnych przepisów oraz regulaminów.

Menu