Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zapisy On-Line – Formularz zgłoszeniowy – Klasa I

Powołując się na załącznik* w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zapisy do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 będą tworzone bez obwodu szkolnego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię księdza proboszcza lub katechety,
– w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informacja o funkcjonowaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej (druk do pobrania lub w sekretariacie)
– oświadczenie woli przyjęcia (druk do pobrania lub w sekretariacie)

Kandydatów do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY

28 marca 2020 r. o godz. 10:00.

Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem do klasy pierwszej i jego rodzicami
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Menu