Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Regulamin przyjęcia do klasy I

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię księdza proboszcza lub katechety,
– w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informacja o funkcjonowaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej (druk do pobrania lub w sekretariacie)
– oświadczenie woli przyjęcia (druk do pobrania lub w sekretariacie)